Velkommen til Ultrafilter webshop, Log ind eller Opret ny kontoLog ud

DK NO SE FI
Billede: 2767 EU
Handelsbetingelser Private

Handelsbetingelser Private

KONTANTKØBSBETINGELSER

2016

Vi gør opmærksomme på at Ultrafilter Skandinavien ApS er en B2B virksomhed, og vores webshop er indrettet til at imødekomme vores B2B kunders behov. Derfor er alle priser opgivet eks. moms.

Vores webshop er åben for alle, og har ingen skjulte priser, hvilket heller ikke forhindrer nogle kunder i at handle med os, og derfor har vi udvidet handelsbetingelserne til at beskytte private kunders returret.

 • 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af varer online på www.ultra-filter.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Ultrafilter Skandinavien ApS og køber, medmindre andet følger nedenfor.

 • 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

Ultrafilter Skandinavien ApS forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Ultrafilter Skandinavien ApS tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

 • 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid.

Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen.

Ultrafilter Skandinavien ApS har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

 • 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af VISA og MasterCard. Ved betaling med VISA og MasterCard tillægges der et betalingskortgebyr svarende til 1,25% af købsbeløbet, dog min. 0,88 DKK.  

Inden køber vælger at godkende ordren, bliver gebyret oplyst.

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, udsteder ultrafilter Skandinavien ApS et betalingskrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske ved EAN-nummer eller bankoverførsel.

Ved mistanke om kortsvindel kan Ultrafilter Skandinavien ApS kræve betaling via bankoverførsel. Ultrafilter Skandinavien ApS skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at køber ikke beskyttet af indsigelsesordningen ved bankoverførsel.

Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

 • 5 Levering og risiko

Levering sker til den af køber oplyste adresse med de undtagelser der følger nedenfor.

Hvis der er tale om lagervarer afsender Ultrafilter Skandinavien ApS varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden kl. 14.00. Dog har enkelte varer længere leveringstid. Bestilte varer sendes om muligt samlet. Ultrafilter Skandinavien ApS tager forbehold for udsolgte varer.

Ultrafilter Skandinavien ApS leverer til Bornholm og andre ikke-brofaste øer uden ekstra omkostninger. Der leveres for disse områder dog kun til kantsten dvs. første dør på gadeplan (udendørs). Der er ikke mulighed for opbæring, montering eller andre serviceydelser.

Ultrafilter Skandinavien ApS leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen.

Ultrafilter Skandinavien ApS estimerer normalt en leveringstid på max. 4 hverdage. Leveringstiden er med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Ultrafilter Skandinavien ApS’s indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer ultrafilter Skandinavien ApS ikke på det tidspunkt, som på forhånd er oplyst til køber, er køber ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Ved levering hvor køber har udtrykt ønske om selv at pakke produktet ud og/eller installere produktet, er enhver skade, der som følge heraf opstå på produkter, bygninger og/eller installationer købers ansvar og risiko. Ultrafilter Skandinavien ApS tilbyder ikke installation eller montering af produkter købt på www.ultra-filter.com eller lokale undersider.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Ultrafilter Skandinavien ApS umiddelbart efter.

Modsætter køber sig levering, f.eks. ved ikke at møde op, er Ultrafilter Skandinavien ApS berettiget til at kræve erstatning, jf. dansk rets almindelige regler.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

 1. Ansvar ved installation af produkter

Hvis de fundne installationer ikke er forsvarligt monteret under fagrelevante standarder:

Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de inventar, bygninger og installationer, være købers ansvar og risiko. Ultrafilter Skandinavien ApS opfordrer køber til - inden produkterne tages i brug - at få installationen bragt i lovlig stand af en autoriseret installatør.

 1. Ansvar ved købers egen installation

Ved levering hvor køber har udtrykt ønsket om selv at installerer/pakke produktet ud:

Enhver skade, der som følge heraf måtte opstå på de produkter, bygninger og installationer, er købers ansvar og risiko.

 • 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

 1. Underretning

Køber skal meddele Ultrafilter Skandinavien ApS om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

I tilfælde af berettiget reklamation, tilbydes udbedring af produktet eller nyt, erstattende produkt. Der ydes ikke reduktion i købsprisen ved udbedring af fejl, førend produktet har været ude af drift i 22 hverdage efter ultrafilter Skandinavien ApS er underrettet om fejlen.

 1. Betaling af omkostninger

Køber skal afholde omkostningerne til transport af produkter udenfor ultrafilter Skandinavien ApS’s forretningsområde og til ultrafilter Skandinavien ApS.

 • 7 Sælgers ansvar

Ultrafilter Skandinavien ApS er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor Ultrafilter Skandinavien ApS’s forretningsområde.

 1. Udbedring

Ultrafilter Skandinavien ApS er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte Ultrafilter Skandinavien ApS til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation inden for 2 måneder anses som værende rettidig. Batterier, bevægelige dele, desiccant og filter elementer anses som værende slidtagedele med en begrænset levetid.

Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl ol. er ikke omfattet af Ultrafilter Skandinavien ApS’s forpligtelse til udbedring.

Ultrafilter Skandinavien ApS forbeholder sig retten til, til enhver tid at søge udbedring før en eventuel ombytning. Ultrafilter Skandinavien ApS kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Ultrafilter Skandinavien ApS's vurdering.

 1. Følgeskader

Ultrafilter Skandinavien ApS kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger med videre.

 1. Produktansvar

Ultrafilter Skandinavien ApS’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Ultrafilter Skandinavien ApS’s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Ultrafilter Skandinavien ApS.

I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette ultrafilter Skandinavien ApS og medvirke til sagens opklaring. Ultrafilter Skandinavien ApS har ret til at besigtige skaden.

 • 8 Fortrydelsesret
 1. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 1. a) har modtaget din vare
 2. b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 3. c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
 4. d) får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode

 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved (indsæt mail, tlf. nummer osv.) I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

 1. Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

 

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for filterhuse i rustfri stål, tryklufts tørrere, trykluftbeholdere, større artikler i øvrigt, samt visse følsomme måleinstrumenter. Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 600 DKK

 

 1. Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 2. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 3. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 4. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 5. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 6. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 7. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 8. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

- du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke er egnet til at blive returneret.

- du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

 

 1. Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

 

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

 

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

 

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

 

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1

5471 Søndersø

DENMARK

 

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende;

 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

 • 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har Ultrafilter Skandinavien ApS pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til.

Ultrafilter Skandinavien ApS behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor filtrering af trykluft, væsker, gas og drikkevand. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang der købes en vare hos Ultrafilter Skandinavien ApS, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger der registreres er: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Ultrafilter Skandinavien ApS registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:

Ultrafilter Skandinavien ApS Sunekær 1 5471 Søndersø

Bliver Ultrafilter Skandinavien ApS opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er Ultrafilter Skandinavien ApS berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag.

Det er frivilligt, om køber vil give Ultrafilter Skandinavien ApS de ønskede oplysninger, men Ultrafilter Skandinavien ApS er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos Ultrafilter Skandinavien ApS registrerede persondataoplysninger på køber.

Køber kan klage over Ultrafilter Skandinavien ApS’s behandling af oplysninger om køber til Ultrafilter Skandinavien ApS og til Datatilsynet.

 • 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som Ultrafilter Skandinavien har modtaget i forbindelse med købers bestilling på www.ultra-filter.dk, kan benyttes af Ultrafilter Skandinavien ApS til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post. Køber modtager nyhedsbreve, når køber har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet indeholder konkurrencer, nyheder, inspiration og gode tilbud. Det udsendes via mail. Købers oplysninger videregives ikke. Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsbrevet.

I begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser via linket i mailen eller ved at kontakte ultrafilter Skandinavien ApS.

Ultrafilter Skandinavien ApS udleverer eller sælger ikke din e-mail adresse eller personlige data til 3. part udenfor ultrafilter gruppen.

 • 11 Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: info@ultra-filter.com.

Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet. Læs mere på www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@ultra-filter.com.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Ultrafilter Skandinavien ApS’s virksomhed, som hovedsageligt består af salg af produkter.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

 • 12 Mangler ved varen

I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangels regler anvendelse.